xác nhận

Trình độ:

Ngày bắt đầu nhận hồ sơ: 01/01/1970

Kinh nghiệm:

Loại công việc:

Mức lương:

Nơi làm:

Cách thức nộp hồ sơ

Địa chỉ:

Điện thoại:

banner
TIN CÙNG CÔNG TY

02/01/2024

10 - 12 triệu

Chứng chỉ nghề

30/12/2023

7 - 10 triệu

THCS/THPT

31/12/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/12/2023

7 - 10 triệu

Đại học

30/12/2023

5 - 7 triệu

Đại học

31/12/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/12/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/12/2023

5 - 7 triệu

Cao đẳng

30/12/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

31/12/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

31/12/2023

8 - 10 triệu

Đại học

30/12/2023

25 - 30 triệu

Đại học

30/12/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

10 - 12 triệu

THCS/THPT

30/12/2023

15 - 20 triệu

Đại học

30/11/2023

25 - 30 triệu

Đại học

30/11/2023

25 - 30 triệu

Đại học

30/12/2023

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

30/12/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/12/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/12/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/12/2023

25 - 30 triệu

Đại học

30/12/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/12/2023

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

31/12/2023

15 - 20 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

8 - 10 triệu

Đại học

10/12/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/12/2023

15 - 20 triệu

Cao đẳng

10/11/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

05/11/2023

8 - 10 triệu

Đại học

05/11/2023

8 - 10 triệu

Đại học

30/11/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

15 - 20 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

31/12/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/11/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/11/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/11/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

10 - 12 triệu

Đại học

30/11/2023

10 - 12 triệu

Đại học

30/11/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

12 - 15 triệu

Đại học

30/11/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/11/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/11/2023

4 - 6 triệu

THCS/THPT

31/12/2023

5 - 7 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

5 - 7 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/11/2023

8 - 10 triệu

Đại học

30/11/2023

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

31/10/2023

12 - 15 triệu

Đại học

30/11/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/11/2023

5 - 7 triệu

Chứng chỉ nghề

30/11/2023

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

30/11/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/11/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/11/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/11/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

5 - 7 triệu

Chứng chỉ nghề

30/11/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/11/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

15/10/2023

15 - 20 triệu

THCS/THPT

30/10/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

31/10/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/2023

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

12 - 15 triệu

Đại học

15/11/2023

8 - 10 triệu

Trung cấp

31/10/2023

8 - 10 triệu

Đại học

30/11/2023

8 - 10 triệu

Trung cấp

31/12/2023

15 - 20 triệu

Đại học

31/10/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

31/10/2023

8 - 10 triệu

Trung cấp

31/10/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

35 - 50 triệu

Đại học

30/10/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

31/10/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

12 - 15 triệu

Cao đẳng

31/10/2023

35 - 50 triệu

Đại học

05/10/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

31/10/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

31/10/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

31/12/2023

7 - 10 triệu

Đại học

30/10/2023

8 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

30/10/2023

8 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

30/10/2023

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

30/10/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

10 - 12 triệu

Chứng chỉ nghề

30/10/2023

15 - 20 triệu

Đại học

30/10/2023

10 - 12 triệu

Đại học

30/10/2023

10 - 12 triệu

Đại học

30/10/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

31/10/2023

5 - 7 triệu

Chứng chỉ nghề

30/10/2023

10 - 12 triệu

Đại học

30/10/2023

12 - 15 triệu

Chứng chỉ nghề

30/11/2023

4 - 6 triệu

Chứng chỉ nghề

30/10/2023

8 - 10 triệu

Đại học

30/10/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/10/2023

25 - 30 triệu

Chứng chỉ nghề

30/09/2023

12 - 15 triệu

Chứng chỉ nghề

05/10/2023

15 - 20 triệu

Đại học

30/10/2023

8 - 10 triệu

Đại học

30/10/2023

10 - 12 triệu

Đại học

30/10/2023

12 - 15 triệu

Đại học

30/09/2023

25 - 30 triệu

Chứng chỉ nghề

30/09/2023

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

8 - 10 triệu

THCS/THPT

30/09/2023

10 - 12 triệu

THCS/THPT

30/09/2023

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

30/09/2023

10 - 12 triệu

Chứng chỉ nghề

30/09/2023

7 - 10 triệu

Đại học

30/10/2023

7 - 10 triệu

Đại học

30/09/2023

7 - 10 triệu

Đại học

30/09/2023

10 - 12 triệu

Đại học

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

15/10/2023

10 - 12 triệu

Trung cấp

30/09/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

7 - 10 triệu

Đại học

30/09/2023

7 - 10 triệu

THCS/THPT

30/09/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

08/09/2023

5 - 7 triệu

Trung cấp

30/09/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

25 - 30 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/09/2023

5 - 7 triệu

Chứng chỉ nghề

30/09/2023

5 - 7 triệu

Chứng chỉ nghề

30/09/2023

8 - 10 triệu

THCS/THPT

30/09/2023

7 - 10 triệu

THCS/THPT

30/12/2023

7 - 10 triệu

THCS/THPT

30/09/2023

5 - 7 triệu

Bằng lái ô tô

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/09/2023

8 - 10 triệu

Đại học

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

8 - 10 triệu

Đại học

30/09/2023

10 - 12 triệu

THCS/THPT

30/09/2023

5 - 7 triệu

Trung cấp

30/09/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/08/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/08/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

5 - 7 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

7 - 10 triệu

THCS/THPT

30/08/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

01/09/2023

15 - 20 triệu

Cao đẳng

18/07/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/08/2023

5 - 7 triệu

Cao đẳng

12/07/2023

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

5 - 7 triệu

Chứng chỉ nghề

30/08/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/08/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

31/08/2023

12 - 15 triệu

Đại học

30/08/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/08/2023

4 - 6 triệu

THCS/THPT

30/08/2023

10 - 12 triệu

Đại học

30/07/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/07/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/07/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/07/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/07/2023

8 - 10 triệu

Đại học

30/07/2023

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/07/2023

15 - 20 triệu

Cao đẳng

30/07/2023

7 - 10 triệu

Đại học

30/07/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/07/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/07/2023

5 - 7 triệu

Trung cấp

31/07/2023

15 - 20 triệu

Cao đẳng

30/07/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/-0001

5 - 7 triệu

Trung cấp

16/07/2023

5 - 7 triệu

Chứng chỉ nghề

17/07/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

16/07/2023

5 - 7 triệu

Trung cấp

31/08/2023

10 - 12 triệu

Đại học

30/07/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

12/06/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/06/2023

8 - 10 triệu

Trung cấp

30/07/2023

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/06/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

31/12/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

31/12/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

07/08/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/06/2023

8 - 10 triệu

Đại học

31/08/2023

8 - 10 triệu

Đại học

30/06/2023

5 - 7 triệu

Chứng chỉ nghề

30/06/2023

8 - 10 triệu

Trung cấp

30/06/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

01/01/2023

4 - 6 triệu

Chứng chỉ nghề

30/09/2023

8 - 10 triệu

THCS/THPT

30/09/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/08/2023

8 - 10 triệu

Trung cấp

30/07/2023

5 - 7 triệu

THCS/THPT

01/08/2023

8 - 10 triệu

THCS/THPT

01/10/2023

8 - 10 triệu

Đại học

01/12/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/06/2023

10 - 12 triệu

Cao đẳng

01/08/2023

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/06/2023

8 - 10 triệu

Cao đẳng

01/12/2023

7 - 10 triệu

THCS/THPT

01/12/2023

7 - 10 triệu

THCS/THPT

TIN CÙNG NGÀNH

banner
zalo
Powered by Tú Cao
1
Bạn cần hỗ trợ?