xác nhận

Trình độ:

Ngày bắt đầu nhận hồ sơ: 01/01/1970

Kinh nghiệm:

Loại công việc:

Mức lương:

Nơi làm:

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

II. QUYỀN LỢI

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

IV. YÊU CẦU HỒ SƠ

Cách thức nộp hồ sơ

Địa chỉ:

Điện thoại:

banner
TIN CÙNG CÔNG TY

07/06/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

05/06/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

05/06/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

05/06/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

06/06/2024

35 - 50 triệu

Đại học

21/06/2024

15 - 20 triệu

THCS/THPT

06/06/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

05/06/2024

15 - 20 triệu

THCS/THPT

31/05/2024

35 - 50 triệu

Đại học

06/06/2024

25 - 30 triệu

Đại học

03/06/2024

25 - 30 triệu

Đại học

02/06/2024

25 - 30 triệu

Đại học

01/06/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

01/06/2024

50 - 70 triệu

Đại học

01/06/2024

70 - 100 triệu

Đại học

05/06/2024

15 - 20 triệu

Đại học

05/06/2024

Trên 100 triệu

Đại học

06/06/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

30/05/2024

25 - 30 triệu

Đại học

31/05/2024

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/05/2024

Trên 100 triệu

Đại học

29/05/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

01/06/2024

25 - 30 triệu

Đại học

14/06/2024

15 - 20 triệu

Cao đẳng

31/05/2024

15 - 20 triệu

Trung cấp

31/05/2024

15 - 20 triệu

Trung cấp

31/05/2024

15 - 20 triệu

Trung cấp

31/05/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

30/05/2024

50 - 70 triệu

Cao đẳng

05/06/2024

35 - 50 triệu

Đại học

27/05/2024

35 - 50 triệu

Đại học

25/05/2024

35 - 50 triệu

Đại học

30/05/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/11/-0001

8 - 10 triệu

Cao đẳng

24/05/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

24/05/2024

Trên 100 triệu

Đại học

14/06/2024

4 - 6 triệu

Đại học

27/05/2024

15 - 20 triệu

Cao đẳng

27/05/2024

15 - 20 triệu

Đại học

22/05/2024

Trên 100 triệu

Đại học

20/05/2024

Trên 100 triệu

Đại học

15/05/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

08/05/2024

50 - 70 triệu

Đại học

23/05/2024

50 - 70 triệu

THCS/THPT

31/05/2024

Trên 100 triệu

Đại học

25/05/2024

35 - 50 triệu

THCS/THPT

21/05/2024

25 - 30 triệu

Đại học

28/05/2024

8 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

15/05/2024

50 - 70 triệu

Đại học

15/05/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

15/05/2024

12 - 15 triệu

Trung cấp

10/05/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

27/05/2024

12 - 15 triệu

Trung cấp

09/05/2024

25 - 30 triệu

Đại học

09/05/2024

15 - 20 triệu

Đại học

09/05/2024

25 - 30 triệu

Trung cấp

10/05/2024

25 - 30 triệu

Trung cấp

25/04/2024

15 - 20 triệu

Cao đẳng

30/05/2024

4 - 6 triệu

Đại học

16/05/2024

15 - 20 triệu

Đại học

16/05/2024

15 - 20 triệu

Cao đẳng

16/05/2024

35 - 50 triệu

Đại học

08/05/2024

35 - 50 triệu

Đại học

17/05/2024

70 - 100 triệu

Cao đẳng

23/04/2024

15 - 20 triệu

Cao đẳng

17/05/2024

70 - 100 triệu

Đại học

30/05/2024

12 - 15 triệu

Trung cấp

30/05/2024

15 - 20 triệu

Đại học

30/05/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/05/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/05/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/05/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

10/05/2024

35 - 50 triệu

Đại học

08/05/2024

70 - 100 triệu

Đại học

10/05/2024

35 - 50 triệu

Đại học

31/05/2024

12 - 15 triệu

THCS/THPT

07/05/2024

12 - 15 triệu

THCS/THPT

07/05/2024

12 - 15 triệu

THCS/THPT

15/05/2024

15 - 20 triệu

Đại học

30/04/2024

8 - 10 triệu

Đại học

16/05/2024

Trên 100 triệu

Đại học

31/05/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

22/04/2024

12 - 15 triệu

Trung cấp

30/05/2024

25 - 30 triệu

Đại học

08/04/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

15/06/2024

25 - 30 triệu

Đại học

30/05/2024

12 - 15 triệu

THCS/THPT

19/04/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

19/04/2024

25 - 30 triệu

Đại học

19/04/2024

25 - 30 triệu

Đại học

19/04/2024

25 - 30 triệu

Đại học

01/05/2024

25 - 30 triệu

Đại học

03/05/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

04/05/2024

70 - 100 triệu

Đại học

04/05/2024

70 - 100 triệu

Đại học

30/05/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

02/05/2024

15 - 20 triệu

Chứng chỉ nghề

30/05/2024

8 - 10 triệu

Trung cấp

30/05/2024

8 - 10 triệu

THCS/THPT

29/04/2024

25 - 30 triệu

Đại học

15/05/2024

15 - 20 triệu

Cao đẳng

13/05/2025

35 - 50 triệu

Đại học

27/04/2024

10 - 12 triệu

Đại học

27/04/2024

10 - 12 triệu

Đại học

25/04/2024

12 - 15 triệu

Chứng chỉ nghề

12/08/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

10/05/2024

35 - 50 triệu

Đại học

10/05/2024

35 - 50 triệu

Đại học

30/04/2024

70 - 100 triệu

Bằng lái ô tô

30/05/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

30/05/2024

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/05/2024

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/05/2024

12 - 15 triệu

Đại học

30/05/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

30/05/2024

15 - 20 triệu

Đại học

30/04/2024

Trên 100 triệu

Cao đẳng

15/04/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/04/2024

5 - 7 triệu

Trung cấp

30/04/2024

12 - 15 triệu

Trung cấp

30/04/2024

10 - 12 triệu

THCS/THPT

15/05/2024

10 - 12 triệu

Đại học

26/05/2024

12 - 15 triệu

THCS/THPT

25/04/2024

50 - 70 triệu

Cao đẳng

30/05/2024

8 - 10 triệu

Trung cấp

30/05/2024

8 - 10 triệu

Trung cấp

30/05/2024

8 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

08/08/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

08/08/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

24/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

21/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

21/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

20/04/2024

15 - 20 triệu

Đại học

31/05/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

31/05/2024

15 - 20 triệu

Đại học

01/05/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

20/04/2024

10 - 12 triệu

Đại học

25/04/2024

25 - 30 triệu

Đại học

30/04/2024

8 - 10 triệu

Đại học

15/04/2024

15 - 20 triệu

Trung cấp

19/04/2024

50 - 70 triệu

Đại học

25/04/2024

Trên 100 triệu

Đại học

25/04/2024

70 - 100 triệu

Đại học

29/04/2024

8 - 10 triệu

Trung cấp

02/06/2024

15 - 20 triệu

Đại học

22/04/2024

25 - 30 triệu

Đại học

22/04/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

22/04/2024

25 - 30 triệu

Đại học

22/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

18/04/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

30/04/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/04/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

25/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

01/08/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

09/08/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

18/04/2024

8 - 10 triệu

Đại học

18/04/2024

8 - 10 triệu

Đại học

18/04/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

18/04/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

30/04/2024

Trên 100 triệu

Đại học

30/04/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

30/04/2024

50 - 70 triệu

THCS/THPT

04/12/2024

50 - 70 triệu

Đại học

04/12/2024

70 - 100 triệu

Đại học

30/04/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

30/05/2024

12 - 15 triệu

Đại học

02/05/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

19/04/2024

70 - 100 triệu

Đại học

02/05/2024

25 - 30 triệu

Trung cấp

17/04/2024

12 - 15 triệu

THCS/THPT

17/04/2024

12 - 15 triệu

THCS/THPT

30/04/2024

8 - 10 triệu

Trung cấp

20/05/2024

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/04/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/04/2024

8 - 10 triệu

Bằng lái ô tô

30/04/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

30/04/2024

8 - 10 triệu

THCS/THPT

15/04/2024

15 - 20 triệu

Đại học

30/04/2024

12 - 15 triệu

Đại học

15/04/2024

15 - 20 triệu

Đại học

15/04/2024

25 - 30 triệu

Đại học

15/04/2024

15 - 20 triệu

THCS/THPT

15/04/2024

15 - 20 triệu

Đại học

01/05/2024

12 - 15 triệu

Cao đẳng

16/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

15/04/2024

10 - 12 triệu

Bằng lái ô tô

30/04/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

30/04/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/04/2024

12 - 15 triệu

Cao đẳng

14/04/2024

50 - 70 triệu

Đại học

13/04/2024

15 - 20 triệu

Chứng chỉ nghề

30/04/2024

8 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

05/04/2024

12 - 15 triệu

Đại học

28/03/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

28/03/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/04/2024

10 - 12 triệu

Đại học

30/04/2024

12 - 15 triệu

Cao đẳng

28/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

28/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

13/04/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

13/04/2024

50 - 70 triệu

Chứng chỉ nghề

15/04/2024

50 - 70 triệu

Đại học

15/04/2024

70 - 100 triệu

Đại học

15/04/2024

15 - 20 triệu

Trung cấp

15/04/2024

15 - 20 triệu

Đại học

15/04/2024

15 - 20 triệu

Đại học

15/04/2024

15 - 20 triệu

Đại học

15/03/2024

15 - 20 triệu

Đại học

15/04/2024

15 - 20 triệu

Đại học

15/04/2024

15 - 20 triệu

Đại học

15/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

10/04/2024

Trên 100 triệu

Đại học

30/03/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/04/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/04/2024

12 - 15 triệu

Đại học

09/08/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

10/04/2024

15 - 20 triệu

Chứng chỉ nghề

10/04/2024

35 - 50 triệu

THCS/THPT

30/04/2024

10 - 12 triệu

Đại học

30/04/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

08/04/2024

5 - 7 triệu

Cao đẳng

23/04/2024

12 - 15 triệu

Đại học

08/04/2024

15 - 20 triệu

Chứng chỉ nghề

10/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

10/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

01/06/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

09/07/2024

7 - 10 triệu

Đại học

01/06/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

01/06/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

04/04/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

01/09/2024

50 - 70 triệu

Đại học

01/09/2024

70 - 100 triệu

Đại học

04/04/2024

35 - 50 triệu

THCS/THPT

10/04/2024

50 - 70 triệu

Đại học

30/09/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/09/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2024

5 - 7 triệu

Trung cấp

30/09/2024

5 - 7 triệu

Cao đẳng

30/09/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/09/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/09/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/09/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/09/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/04/2024

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

30/04/2024

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

30/04/2024

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

30/04/2024

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

01/01/2024

7 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

30/04/2024

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/04/2024

12 - 15 triệu

Đại học

30/04/2024

12 - 15 triệu

Đại học

18/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

18/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

18/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

14/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

03/04/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

03/04/2024

35 - 50 triệu

Đại học

30/04/2024

8 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

18/03/2024

10 - 12 triệu

Chứng chỉ nghề

18/04/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

17/04/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

05/04/2024

70 - 100 triệu

Bằng lái ô tô

18/04/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

18/04/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

31/03/2024

50 - 70 triệu

THCS/THPT

05/04/2024

70 - 100 triệu

Đại học

31/03/2024

50 - 70 triệu

THCS/THPT

31/03/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

31/03/2024

Trên 100 triệu

Đại học

05/04/2024

50 - 70 triệu

Bằng lái ô tô

05/04/2024

70 - 100 triệu

Bằng lái ô tô

15/04/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

15/04/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

31/03/2024

15 - 20 triệu

Chứng chỉ nghề

24/04/2024

15 - 20 triệu

THCS/THPT

15/04/2024

12 - 15 triệu

Trung cấp

15/04/2024

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/03/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

30/03/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

01/04/2024

25 - 30 triệu

Đại học

30/03/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

10 - 12 triệu

Đại học

30/03/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

01/04/2024

25 - 30 triệu

Đại học

31/03/2024

15 - 20 triệu

THCS/THPT

31/03/2024

15 - 20 triệu

Đại học

30/03/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

01/04/2024

50 - 70 triệu

Đại học

13/03/2024

8 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

31/03/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

29/03/2024

50 - 70 triệu

Đại học

30/03/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

11/03/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

12 - 15 triệu

Cao đẳng

31/03/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

30/03/2024

10 - 12 triệu

Đại học

30/03/2024

8 - 10 triệu

Đại học

30/03/2024

10 - 12 triệu

Đại học

28/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

28/03/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

28/03/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

30/03/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

31/03/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

28/03/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

29/03/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

20/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

30/03/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

8 - 10 triệu

Đại học

30/03/2024

10 - 12 triệu

Đại học

27/03/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

20/03/2024

7 - 10 triệu

Trung cấp

24/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

23/03/2024

15 - 20 triệu

Chứng chỉ nghề

22/03/2024

12 - 15 triệu

THCS/THPT

22/03/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

22/03/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

22/03/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

22/03/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

22/03/2024

70 - 100 triệu

Đại học

22/03/2024

35 - 50 triệu

THCS/THPT

22/03/2024

50 - 70 triệu

Đại học

21/03/2024

70 - 100 triệu

Đại học

01/05/2024

15 - 20 triệu

Đại học

01/05/2024

12 - 15 triệu

Đại học

01/05/2024

12 - 15 triệu

Đại học

21/03/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

05/04/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

05/04/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

15/03/2024

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/03/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

19/03/2024

35 - 50 triệu

Trung cấp

02/03/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

18/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

20/03/2024

50 - 70 triệu

Đại học

17/03/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

30/03/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/11/-0001

7 - 10 triệu

Trung cấp

15/03/2024

Trên 100 triệu

THCS/THPT

14/03/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

13/03/2024

50 - 70 triệu

Đại học

14/03/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

15/03/2024

15 - 20 triệu

THCS/THPT

31/03/2024

15 - 20 triệu

Đại học

30/03/2024

7 - 10 triệu

Trung cấp

27/03/2024

15 - 20 triệu

Cao đẳng

15/03/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

13/03/2024

50 - 70 triệu

Đại học

30/03/2024

12 - 15 triệu

Chứng chỉ nghề

12/03/2024

50 - 70 triệu

THCS/THPT

13/03/2024

15 - 20 triệu

THCS/THPT

08/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

08/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

08/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

08/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

08/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

08/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

08/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

14/03/2024

10 - 12 triệu

Đại học

08/03/2024

12 - 15 triệu

Đại học

12/03/2024

70 - 100 triệu

Đại học

15/03/2024

35 - 50 triệu

THCS/THPT

15/03/2024

35 - 50 triệu

THCS/THPT

25/02/2024

8 - 10 triệu

THCS/THPT

17/03/2024

15 - 20 triệu

Đại học

10/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

17/03/2024

15 - 20 triệu

THCS/THPT

17/03/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

03/03/2024

25 - 30 triệu

Đại học

06/03/2024

25 - 30 triệu

Chứng chỉ nghề

06/03/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

06/03/2024

25 - 30 triệu

Chứng chỉ nghề

06/03/2024

35 - 50 triệu

Đại học

20/03/2024

5 - 7 triệu

Cao đẳng

20/03/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/03/2024

8 - 10 triệu

THCS/THPT

05/03/2024

70 - 100 triệu

Đại học

30/03/2024

8 - 10 triệu

THCS/THPT

06/02/2024

70 - 100 triệu

Đại học

03/03/2024

50 - 70 triệu

THCS/THPT

05/03/2024

25 - 30 triệu

Đại học

31/03/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

04/03/2024

70 - 100 triệu

Đại học

05/03/2024

25 - 30 triệu

Đại học

05/03/2024

35 - 50 triệu

THCS/THPT

17/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

10/03/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

10/03/2024

7 - 10 triệu

Bằng lái Xúc, Nâng

30/03/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

31/03/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

31/03/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

01/12/2024

7 - 10 triệu

THCS/THPT

04/03/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

04/03/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

04/03/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

01/03/2024

15 - 20 triệu

THCS/THPT

02/03/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

29/02/2024

25 - 30 triệu

Đại học

22/02/2024

12 - 15 triệu

Chứng chỉ nghề

07/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

07/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

07/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

07/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

24/02/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

06/05/2024

25 - 30 triệu

Đại học

06/05/2024

25 - 30 triệu

Đại học

20/02/2024

25 - 30 triệu

Đại học

19/02/2024

50 - 70 triệu

Cao đẳng

19/02/2024

Trên 100 triệu

Đại học

17/02/2024

25 - 30 triệu

Chứng chỉ nghề

17/02/2024

25 - 30 triệu

Chứng chỉ nghề

01/02/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

09/02/2024

10 - 12 triệu

Thạc sĩ

09/02/2024

12 - 15 triệu

Thạc sĩ

30/03/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/03/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

15/03/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

01/03/2024

8 - 10 triệu

THCS/THPT

30/03/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/03/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

16/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

30/01/2024

15 - 20 triệu

Đại học

30/01/2024

15 - 20 triệu

Đại học

31/01/2024

15 - 20 triệu

Cao đẳng

31/01/2024

15 - 20 triệu

Đại học

14/02/2024

15 - 20 triệu

Đại học

14/02/2024

15 - 20 triệu

Đại học

14/02/2024

15 - 20 triệu

Đại học

14/02/2024

15 - 20 triệu

Đại học

26/02/2024

8 - 10 triệu

THCS/THPT

30/01/2024

15 - 20 triệu

THCS/THPT

30/03/2024

7 - 10 triệu

Trung cấp

30/03/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

28/02/2024

25 - 30 triệu

Đại học

25/02/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

30/01/2024

35 - 50 triệu

Đại học

14/02/2024

25 - 30 triệu

Đại học

12/02/2024

50 - 70 triệu

THCS/THPT

16/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

30/11/-0001

5 - 7 triệu

THCS/THPT

15/02/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

15/02/2024

8 - 10 triệu

Đại học

10/02/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

12/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

12/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

15/02/2024

15 - 20 triệu

Đại học

30/11/-0001

10 - 12 triệu

Đại học

24/02/2024

Trên 100 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

10 - 12 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

5 - 7 triệu

Trung cấp

30/03/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

07/02/2024

70 - 100 triệu

Chứng chỉ nghề

07/02/2024

Trên 100 triệu

Đại học

07/02/2024

70 - 100 triệu

Đại học

07/02/2024

Trên 100 triệu

Trung cấp

23/01/2024

12 - 15 triệu

Trung cấp

30/03/2024

5 - 7 triệu

THCS/THPT

30/04/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

8 - 10 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/03/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

06/02/2024

50 - 70 triệu

Đại học

15/02/2024

15 - 20 triệu

Chứng chỉ nghề

02/02/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

06/02/2024

70 - 100 triệu

Đại học

06/02/2024

70 - 100 triệu

Đại học

06/02/2024

70 - 100 triệu

Đại học

06/02/2024

15 - 20 triệu

Chứng chỉ nghề

20/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

20/02/2024

50 - 70 triệu

Thạc sĩ

20/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

19/02/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

19/02/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

20/02/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

03/02/2024

50 - 70 triệu

THCS/THPT

03/02/2024

70 - 100 triệu

THCS/THPT

22/01/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

22/01/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

05/02/2024

15 - 20 triệu

Đại học

15/03/2024

25 - 30 triệu

Đại học

31/01/2024

15 - 20 triệu

Chứng chỉ nghề

31/01/2024

15 - 20 triệu

Đại học

30/01/2024

7 - 10 triệu

Đại học

30/01/2024

5 - 7 triệu

Trung cấp

30/01/2024

25 - 30 triệu

Đại học

30/11/-0001

12 - 15 triệu

Cao đẳng

30/01/2024

4 - 6 triệu

THCS/THPT

30/11/-0001

7 - 10 triệu

Cao đẳng

30/01/2024

7 - 10 triệu

Cao đẳng

15/02/2024

50 - 70 triệu

Đại học

30/01/2024

15 - 20 triệu

Đại học

07/02/2024

25 - 30 triệu

THCS/THPT

04/04/2024

8 - 10 triệu

Chứng chỉ nghề

02/02/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

01/02/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

31/01/2024

15 - 20 triệu

Cao đẳng

31/01/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

31/01/2024

25 - 30 triệu

Đại học

31/01/2024

25 - 30 triệu

Cao đẳng

20/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

02/02/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

30/01/2024

15 - 20 triệu

Chứng chỉ nghề

31/01/2024

35 - 50 triệu

Đại học

31/01/2024

15 - 20 triệu

Chứng chỉ nghề

31/01/2024

25 - 30 triệu

Đại học

31/01/2024

25 - 30 triệu

Đại học

30/01/2024

15 - 20 triệu

Đại học

30/01/2024

15 - 20 triệu

Đại học

07/02/2024

35 - 50 triệu

Đại học

31/01/2024

50 - 70 triệu

Chứng chỉ nghề

30/11/-0001

70 - 100 triệu

Đại học

01/01/2024

25 - 30 triệu

Chứng chỉ nghề

01/01/2024

25 - 30 triệu

Đại học

01/01/2024

25 - 30 triệu

Chứng chỉ nghề

13/01/2024

25 - 30 triệu

Chứng chỉ nghề

30/01/2024

70 - 100 triệu

Chứng chỉ nghề

12/01/2024

50 - 70 triệu

Đại học

31/05/2024

35 - 50 triệu

Bằng lái ô tô

27/01/2024

70 - 100 triệu

Đại học

29/01/2024

35 - 50 triệu

Cao đẳng

27/01/2024

70 - 100 triệu

Cao đẳng

27/01/2024

70 - 100 triệu

Cao đẳng